Zásady ochrany osobních údajů

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Správce osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek https://www.dolfos.pl/ je, místo podnikání: ul. GLINIANA 6 / – 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ŁÓDZKIE, adresa pro doručování: ul. GLINIANA 6 / – 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ŁÓDZKIE, NIP: 7712880685, REGON: 7712880685, e-mailová adresa (e-mail): dolfos@dolfospets.com, dále jen „Správce“.
 2. Osobní údaje shromážděné Správcem prostřednictvím webových stránek jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o svobodném pohybu těchto údajů a zrušit směrnici 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR a zákon o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018.
 1. TYP ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A ROZSAH SBĚRU ÚDAJŮ
 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD. Správce zpracovává osobní údaje prostřednictvím webových stránek https://www.dolfos.pl/ v případě:
  1. pomocí kontaktního formuláře uživatele. Osobní údaje zpracovávané na základě čl. 6 zák. 1 písm. f) GDPR jako oprávněný zájem Správce.
 2. TYP ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů uživatele:
  1. E-mailová adresa
  2. Telefonní číslo,
 3. DOBA ARCHIVACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Osobní údaje uživatelů uchovávané Správcem:
  1. je-li základem zpracování údajů plnění smlouvy, po dobu nezbytně nutnou k plnění smlouvy, a po uplynutí této doby po dobu odpovídající době promlčení nároků. Nestanoví-li zvláštní ustanovení jinak, promlčecí doba činí šest let a u nároků na periodická plnění a nároků souvisejících s podnikáním – tři roky.
  2. je-li základem pro zpracování údajů souhlas, dokud souhlas není odvolán, a po odvolání souhlasu po dobu odpovídající době promlčení nároků, které může Správce uplatnit a které lze vůči němu uplatnit. Nestanoví-li zvláštní ustanovení jinak, promlčecí doba činí šest let a u nároků na periodická plnění a nároků souvisejících s podnikáním – tři roky.
 4. Při používání webových stránek Obchodu mohou být shromažďovány další informace, zejména: IP adresa přidělená počítači Zákazníka nebo externí IP adresa poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, čas přístupu, typ operačního systému.
 5. Navigační údaje mohou být také shromažďovány od uživatelů, včetně informací o odkazech a odkazech, na které se rozhodnou kliknout, nebo jiných činnostech prováděných na webových stránkách. Právním základem pro tento typ činnosti je oprávněný zájem Správce (čl. 6 zák. 1 písm. f GDPR), spočívající v usnadnění využívání elektronicky poskytovaných služeb a zlepšení funkčnosti těchto služeb.
 6. Poskytnutí osobních údajů uživatelem je dobrovolné.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány také automatizovaným způsobem formou profilování, pokud s tím uživatel souhlasí podle čl. 6 zák. 1 písm. a) GDPR. Důsledkem profilování bude přiřazení profilu dané osobě za účelem rozhodování o ní nebo analyzování či předvídání jejích preferencí, chování a postojů.
 8. Správce věnuje zvláštní péči ochraně zájmů subjektů údajů, a zejména zajišťuje, aby jím shromážděné údaje byly:
  1. zpracovávány v souladu se zákonem,
  2. shromážděny pro konkrétní zákonné účely a nepodléhající dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely,
  3. věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány a uchovávány ve formě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, ne déle, než je to nezbytné k dosažení účelu zpracování.
 1. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Osobní údaje uživatelů jsou předávány poskytovatelům služeb, které Správce využívá při provozu webu. Poskytovatelé služeb, kterým jsou osobní údaje předávány v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech, nebo podléhají pokynům Správce ohledně účelů a způsobů zpracování údajů (zpracovatelé) nebo samostatně definují účely a způsoby jejich zpracování (správci).
 2. Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).
 1. PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP K OBSAHU ÚDAJŮ A TAKÉ JEJICH EDITACI
 1. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, která má na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 2. Právní základ žádosti uživatele:
  1. Přístup k údajům – čl. 15 GDPR
  2. Oprava údajů – čl. 16 GDPR
  3. Vymazání údajů (tzv. právo být zapomenut) – čl. 17 GDPR.
  4. Omezení zpracování – čl. 18 GDPR.
  5. Přenos údajů – čl. 20 GDPR.
  6. Námitka – čl. 21 GDPR
  7. Odvolání souhlasu – čl. 7 odst. 3 GDPR.
 3. Pro uplatnění práv uvedených v bodě 2 můžete zaslat příslušný e-mail na následující adresu: dolfos@dolfospets.com.
 4. V případě, že uživatel má právo vyplývající z výše uvedených práv, Správce žádosti vyhoví nebo jí odmítne vyhovět ihned, nejpozději však do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud však – z důvodu složitosti požadavku nebo množství požadavků – nebude Správce schopen žádosti vyhovět do jednoho měsíce, vyhoví jim během následujících dvou měsíců, přičemž uživatele informuje do jednoho měsíce od obdržení žádosti. žádost – o zamýšleném prodloužení lhůty a jeho důvodech.
 5. Pokud bude zjištěno, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení ustanovení GDPR, má subjekt údajů právo podat stížnost u předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 1. SOUBORY „COOKIES”
 1. Web Správce používá „cookies“.
 2. Instalace souborů „cookies“ je nezbytná pro řádné poskytování služeb na webových stránkách. Soubory „cookies“ obsahují informace nezbytné pro správné fungování webu a také poskytují možnost sestavit obecné statistiky návštěvnosti webu.
 3. Web používá následující typy „cookies“: dočasné a trvalé
  1. Cookies „dočasné“ jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele až do odhlášení (opuštění stránky).
  2. „Trvalé“ soubory Cookie jsou uloženy na zařízení uživatele po dobu určenou v parametrech souborů cookie nebo do doby, než budou uživatelem smazány.
 4. Správce používá vlastní soubory cookie, aby lépe porozuměl tomu, jak uživatel interaguje s obsahem webu. Soubory shromažďují informace o tom, jak uživatel používá webovou stránku, typ stránky, ze které byl uživatel přesměrován, a počet návštěv a dobu trvání návštěvy uživatele na webu. Tyto informace nezaznamenávají konkrétní osobní údaje uživatele, ale slouží k sestavování statistik o používání webových stránek.
 5. Uživatel má právo rozhodnout o přístupu „cookies“ do svého počítače jejich výběrem v okně svého prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů „cookies“ jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Správce používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů vhodné k rizikům a kategorii údajů, které jsou chráněny, a zejména chrání údaje proti jejich neoprávněnému vyzrazení, převzetí neoprávněnou osobou, zpracování s porušením stávajících předpisů a změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.
 2. Poskytovatel služeb poskytuje následující technická opatření, které zabraňují nepovolaným osobám nabývání a modifikaci osobních údajů předávaných elektronicky:
 3. V záležitostech, na které se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů, se přiměřeně použijí ustanovení GDPR a další relevantní ustanovení polského práva.